YMGYNGHORIAD CYNLLUNIO ADFERIAD Y GYMRAEG PWNC TRAFOD 8: CYNLLUNIO IEITHYDDOL

Y testun trafod diweddaraf yn ein hymgynghoriad ar Gynllunio Adferiad y Gymraeg yw CYNLLUNIO IEITHYDDOL.

Fel o’r blaen, byddwn yn ddiolchgar iawn o dderbyn eich sylwadau, awgrymiadau ac unrhyw brofiadau ymarferol perthnasol sydd gennych i’w rhannu â ni. Mae croeso i chwi ddefnyddio’r templed cwestiynau isod neu anfon eich sylwadau atom ar unrhyw ffurf arall.

Isod, ceir crynodeb o ofynion Dyfodol ynglŷn â’r angen am Gynllunio Ieithyddol. Os ydych am weld y ddogfen, Cynllunio Adferiad y Gymraeg yn ei chrynswth, mae copi ar gael i’w darllen ar ein gwefan, dyfodol.net

Diolch drachefn i bawb sydd wedi ymateb hyd yma. Edrychwn ymlaen at glywed gennych – cysylltwch â ni gyda’ch sylwadau:

[email protected]

neu ffoniwch 01248 811798

 

PWNC TRAFOD 8: CYNLLUNIO IEITHYDDOL

 Dyma farn Dyfodol:

Er mwyn rhoi adferiad y Gymraeg yn iaith genedlaethol ar waith drwy broses o gynllunio ieithyddol, mae angen gweithredu yn y prif feysydd canlynol fel y soniwyd yn y testunau a drafodwyd eisoes: lledaenu dealltwriaeth; y blynyddoedd cynnar; addysg statudol, bellach ac uwch; datblygu’r gweithlu; hyrwyddo defnydd; demograffeg, technoleg a’r cyfryngau.

 Mae llawer o’r pethau y cyfeiriwyd atyn nhw wedi, ac yn, cael eu gwneud, yn greadigol, yn ddyfeisgar, yn rhagorol, a dyna pam y mae’r Gymraeg mewn cystal cyflwr ag yw hi. Ond dydyn nhw erioed wedi cael eu gwneud gyda’i gilydd mewn ffordd strategol.

Ystyr cynllunio ieithyddol yw bod y gweithredu’n digwydd mewn modd integredig, yn gyfannol, yn gyd-gydgysylltiol, fel bod pob agwedd yn atgyfnerthu’i gilydd. Mae eisiau parhad, dal ati, dros gyfnod estynedig o amser (30 mlynedd i ddechrau, er mwyn cyrraedd y miliwn). Mae eisiau cysondeb, ynghyd ag arloesi, arbrofi a gallu i ymateb i amgylchiadau newydd. Y cwestiwn yw, pwy sy’n mynd i wneud hyn?

YDYCH CHI’N CYTUNO Â NI? OES GENNYCH UNRHYW SYLWADAU AR SUT I SICRHAU CYNLLUNIO IEITHYDDOL INTEGREDIG A CHYFANNOL? PWY DYLAI FOD YN GYFRIFOL AM HYN?

YMGYNGHORIAD CYNLLUNIO ADFERIAD Y GYMRAEG PWNC TRAFOD 7: TECHNOLEG A’R CYFRYNGAU

Y testun trafod diweddaraf yn ein hymgynghoriad ar Gynllunio Adferiad y Gymraeg yw TECHNOLEG A’R CYFRYNGAU.

Fel o’r blaen, byddwn yn ddiolchgar iawn o dderbyn eich sylwadau, awgrymiadau ac unrhyw brofiadau ymarferol perthnasol sydd gennych i’w rhannu â ni. Mae croeso i chwi ddefnyddio’r templed cwestiynau isod neu anfon eich sylwadau atom ar unrhyw ffurf arall.

Isod, ceir crynodeb o ofynion Dyfodol ynglŷn â’r berthynas rhwng technoleg a’r cyfryngau ac adfer y Gymraeg. Os ydych am weld y ddogfen, Cynllunio Adferiad y Gymraeg yn ei chrynswth, mae copi ar gael i’w darllen ar ein gwefan, dyfodol.net

Diolch drachefn i bawb sydd wedi ymateb hyd yma. Edrychwn ymlaen at glywed gennych – cysylltwch â ni gyda’ch sylwadau:

[email protected]

neu ffoniwch 01248 811798

 PWNC TRAFOD 7: TECHNOLEG A’R CYFRYNGAU

 Dyma farn Dyfodol:

Mae unrhyw un sydd â dau lygad yn ei ben yn gallu gweld mai dyma’r lle y mae diwylliant, economi ac ymwneud cymdeithasol yn cael eu trawsnewid yn ein hoes ni, a hynny ar raddfa arswydus. Mae’n greiddiol i’r prosiect.

Sut mae dod i ben â defnyddio technoleg a’r cyfryngau i gryfhau’r Gymraeg ac i wasanaethu’r gymuned Gymraeg sy’n ormod o gwestiwn i’w drafod yn fanwl yma ond mae rhaid mynd ati, gydag S4C a’r BBC, y prif chwaraewyr, yn derbyn eu cyfrifoldeb nid yn unig i ddarparu cynnwys ond i hyrwyddo’r iaith yn y byd digidol yn gyffredinol gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol. Cam angenrheidiol y mae Cymdeithas yr Iaith yn ymgyrchu drosto yw sefydlu Ofcom Cymreig.

 YDYCH CHI’N CYTUNO Â NI? OES GENNYCH UNRHYW SYLWADAU AR SUT Y GALL TECHNOLEG A’R CYFRYNGAU GEFNOGI TWF Y GYMRAEG?