DIOLCH I ALUN DAVIES

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu at Alun Davies i ddiolch iddo am ei arweiniad creadigol yn ystod ei gyfnod fel Gweinidog yn gyfrifol am y Gymraeg.

Meddai Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith,  “Yn ystod cyfnod Alun Davies, mae’r llywodraeth wedi dangos ei bod yn barod i weithredu mewn dau faes o bwys mawr i’r Gymraeg.  Y cyntaf yw’r bwriad i ehangu addysg Gymraeg, a’r ail yw cyflwyno papur gwyn fydd yn rhoi modd i’r Llywodraeth roi blaenoriaeth i hyrwyddo’r Gymraeg yn y gymuned ac ym myd gwaith.”

“Rydyn ni’r un pryd yn croesawu Eluned Morgan i’w swydd, ac yn edrych ymlaen at weld dyheadau’r llywodraeth yn cael eu gwireddu o dan ei harweiniad hi.”

Mae Dyfodol i’r Iaith  o’r cychwyn wedi bod yn argymell bod y llywodraeth yn sefydlu corff a fydd yn gyfrifol am gynllunio ieithyddol ac am hyrwyddo’r iaith.  Bydd y corff hwn yn datblygu arbenigedd ac yn datblygu partneriaethau ag awdurdodau lleol a chyrff eraill.   Bydd y corff yn gallu arwain prosiectau yn y gymuned ac ym myd gwaith gan ganolbwyntio ar gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg. Un o fanteision y corff, ar ôl ei sefydlu yn sgil y Mesur Iaith nesaf,  yw y bydd yn gweithredu’n gydlynus, pa blaid bynnag a fydd mewn grym.

CYHOEDDI CANLYNIADAU ETHOLIAD: DYFODOL YN GALW AM FWY O YSTYRIAETH I’R GYMRAEG

Yn dilyn cyhoeddi canlyniadau etholiadau’r Cynulliad bore Gwener ddiwethaf, mae Dyfodol i’r Iaith wedi ysgrifennu at Gomisiynydd y Gymraeg i ofyn am eglurder ynglŷn â’r disgwyliadau mewn perthynas â’r Gymraeg ar achlysuron o’r math.

Wrth i’r canlyniadau ddod i mewn, daeth yn glir fod amrywiaeth sylweddol yn y pwyslais a roddir i’r Gymraeg ac yn safon y Gymraeg a ddefnyddiwyd o etholaeth i etholaeth. Er ei bod yn glodwiw clywed dysgwyr yn defnyddio’r iaith, cafwyd cyhoeddwyr yn cael trafferth sylweddol gyda’r Gymraeg, a throeon eraill, cafwyd y cyhoeddiad yn llawn yn y Saesneg, gyda’r Gymraeg yn dilyn fel ôl-ystyriaeth, gan adael i sylwebyddion y cyfryngau siarad drosti.

Mae’n allweddol bwysig fod y Gymraeg yn cael ei chlywed a’i pharchu ar achlysuron cyhoeddus fel hyn, ac mae Dyfodol wedi holi’r Comisiynydd ynglŷn â pha safonau iaith sy’n berthnasol i gyhoeddi etholiadau. Maent hefyd wedi pwyso ar i’r Comisiynydd lunio canllawiau clir, er mwyn osgoi anghysondebau o’r math at y dyfodol.