CYLLIDEB DDRAFFT 2020 – 21: YMATEB DYFODOL

Mae Dyfodol i’r Iaith yn galw ar y Llywodraeth, yn sgil y dyraniad ariannol ar gyfer 2020-21, i ddatgelu rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwariant ar y Gymraeg. Yn benodol, mae’r mudiad eisiau gwybod sut bydd y Gymraeg yn cymryd ei lle yng ngwahanol gynlluniau’r Llywodraeth, ac yn enwedig:

  • Gofal plant: sut bydd y Llywodraeth yn paratoi hyfforddiant ieithyddol digonol i ddarparwyr?
  • Addysg bellach: yr un yw’r cwestiwn sef, sut bydd y Llywodraeth yn rhoi hyfforddiant a chefnogaeth ieithyddol ddigonol i fyfyrwyr fydd yn aros yng Nghymru a chyfrannu ar yr economi leol?

Dywedodd Heini Gruffudd:

“Mae Dyfodol i’r Iaith yn pwyso am fanylion ariannol y meysydd hyn gan mai’r rhain fydd yn sefydlu sail gadarn i ddefnyddio’r Gymraeg yn y byd addysg, yn y gymuned a’r gweithle.”

 

 

BREXIT DI-GYTUNDEB YN ‘DDIFAOL’ I’R GYMRAEG

Yn sgil penderfyniad Llywodraeth San Steffan i atal y Senedd er mwyn gorfodi Brexit digytundeb, mae Dyfodol i’r Iaith wedi datgan y byddai’r fath ddatblygiad yn un trychinebus i Gymru wledig. Gan mai dyma’r union ardaloedd lle mae’r Gymraeg yn parhau fel cyfrwng naturiol a diofyn, byddai’n arwain at ganlyniad fyddo’n ddiafol i’r iaith yn ogystal.

Dywed Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol

“Ceir consensws clir bellach mai trychineb i economi cefn gwlad Cymru fydd gadael yr Undeb Ewropeaidd heb fath o gytundeb. Dyma’r union ardaloedd, wrth gwrs, sy’n parhau i gynnal y Gymraeg fel iaith fyw ac o ddinistrio’r economi hon, mae’r iaith yn colli ei hasgwrn cefn.

Nodwn yn ogystal golled cefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd i ieithoedd llai ac i hyrwyddo cysylltiadau economaidd er lles y rhanbarthau gwledig.

Wrth gydnabod y berthynas allweddol rhwng economi, iaith a diwylliant, byddwn yn galw ar Lywodraeth Cymru, ac ar bawb sy’n cefnogi ffyniant y Gymraeg i ‘w gwneud yn gwbl eglur i Lywodraeth San Steffan nad ydym yn fodlon derbyn y fath ymddygiad di- egwyddor a dinistriol.”

DYFODOL YN CROESAWU GWARIANT ANGENRHEIDIOL AR Y GYMRAEG

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi croesawu cyhoeddiadau diweddar y Llywodraeth i gyfrannu dros ddwy filiwn a hanner o bunnoedd at gynlluniau i hybu’r Gymraeg mewn teuluoedd, a dwy filiwn arall tuag at ddatblygiadau economaidd yn y gogledd a’r gorllewin (‘Arfor’), sef prif gadarnleoedd y Gymraeg.

Credai’r mudiad fod y ddau gynllun yn mynd i’r afael â blaenoriaethau sy’n allweddol i ffyniant y Gymraeg:

Mae hybu aelwydydd Cymraeg yn her mae’n rhaid ei wynebu; yn wir, byddai Dyfodol yn dadlau mai dyma’r maes pwysicaf oll, gan fod sefydlu’r Gymraeg fel iaith y teulu’n gosod patrwm ieithyddol i blant am weddill eu hoes.

Yr un pryd, rhaid ystyried y cyd-destun ehangach, a chydnabod bod meithrin economi gadarn yn ffactor angenrheidiol i warchod y Gymraeg fel cyfrwng cymunedol, a hynny er mwyn atal allfudo pobl ifanc ogystal â chreu hinsawdd gymdeithasol a diwylliannol sy’n ffafrio a chymell y Gymraeg.

Mae’r mudiad wedi ysgrifennu at Weinidog y Gymraeg, gan ddweud; “edrychwn ymlaen at weld y Llywodraeth yn datblygu’r ddau faes hanfodol hyn fel rhan o’u polisi hirdymor dros y Gymraeg.”