DYSGU HANES CYMRU: Y LLYWODRAETH YN COLLI CYFLE

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi mynegi eu siom o ddeall bod y Llywodraeth wedi gwrthod un o argymhellion y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu ynglŷn â dysgu hanes Cymru fel rhan o’r Cwricwlwm newydd.

Dywed Wyn Thomas ar ran y mudiad:

“Mae Dyfodol i’r Iaith yn gresynu fod Llywodraeth Cymru wedi gwrthod argymhelliad y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu i ddysgu corff cyffredin o wybodaeth i holl ddisgyblion Cymru sydd yn astudio hanes. Collwyd cyfle di-gost i danlinellu lle creiddiol yr iaith Gymraeg yn hanes Cymru.

“Yn ei dro, wrth gwrs, byddai sicrhau ymwybyddiaeth o bwysigrwydd y Gymraeg wedi bod yn gyfraniad pwysig tuag at nod Llywodraeth Cymru o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.”

CYLLIDEB DDRAFFT 2020 – 21: YMATEB DYFODOL

Mae Dyfodol i’r Iaith yn galw ar y Llywodraeth, yn sgil y dyraniad ariannol ar gyfer 2020-21, i ddatgelu rhagor o wybodaeth ynglŷn â gwariant ar y Gymraeg. Yn benodol, mae’r mudiad eisiau gwybod sut bydd y Gymraeg yn cymryd ei lle yng ngwahanol gynlluniau’r Llywodraeth, ac yn enwedig:

  • Gofal plant: sut bydd y Llywodraeth yn paratoi hyfforddiant ieithyddol digonol i ddarparwyr?
  • Addysg bellach: yr un yw’r cwestiwn sef, sut bydd y Llywodraeth yn rhoi hyfforddiant a chefnogaeth ieithyddol ddigonol i fyfyrwyr fydd yn aros yng Nghymru a chyfrannu ar yr economi leol?

Dywedodd Heini Gruffudd:

“Mae Dyfodol i’r Iaith yn pwyso am fanylion ariannol y meysydd hyn gan mai’r rhain fydd yn sefydlu sail gadarn i ddefnyddio’r Gymraeg yn y byd addysg, yn y gymuned a’r gweithle.”

 

 

DYFODOL YN GALW AM WARIANT AR ADDYSG GYMRAEG I RIENI

Ymddengys yn debygol y bydd Llywodraeth Cymru yn derbyn £400 miliwn yn sgil yr arian a glustnodir i Loegr ar gyfer addysg, ac mae Dyfodol i’r Iaith yn galw am i gyfran o’r arian hwn gael ei glustodi ar gyfer cynorthwyo rhieni plant oedran ysgol i ddysgu’r Gymraeg.

Dywed Heini Gruffudd, Caderiydd y mudiad:

“Rydym wedi gofyn i’r Prif Weinidog, y Gweinidog Addysg a Gweinidog y Gymraeg neilltuo £10 miliwn o’r arian hwn ar gyfer annog rhieni i ddysgu’r Gymraeg, ac i’r gwaith gael ei weinyddu trwy’r Ganolfan Dysgu Cymraeg.

Gall yr arian dalu am gyrsiau i rieni sy’n ymrwymo i ddefnyddio’r Gymraeg yn y cartref.  Bydd hyn yn hwb i blant sy’n dysgu’r iaith, mewn ysgolion Cymraeg neu fel arall, ac yn gymorth tuag at y nod o gael rhagor o gartrefi Cymraeg. Credwn fod sefydlu’r Gymraeg ar yr aelwyd yn allweddol i ffyniant y Gymraeg, ac y byddai’r buddsoddiad hwn yn cynrychioli gwerth aruthrol i’r Gymraeg.”