COVID-19 A GWAITH DYFODOL I’R IAITH

Yn wyneb argyfwng Covid-19, ein blaenoriaeth ni gyd yw cadw’n iach, yn ddiogel a chytbwys ein meddyliau.

Drwy gydol y cyfnod anodd hwn, bydd Dyfodol i’r Iaith yn parhau i weithredu dros les y Gymraeg. Credwn ein bod mewn sefyllfa i allu gwneud hyn mewn modd addas, diogel ac effeithiol. Mae ein staff yn gweithio o gartref, a byddwn mewn cyswllt cyson â’n gilydd, ein haelodau ac, wrth gwrs, y gwleidyddion.

Er na fyddwn yn cynnal cyfarfodydd cyhoeddus tan y bo’n ddiogel i wneud hynny, dymunwn gadw mewn cysylltiad a’n haelodau a’n cefnogwyr. Ceisiwn droi her yr argyfwng yn gyfle i lunio ymateb strategol i anghenion y Gymraeg ac i lywio maniffestos y pleidiau ar gyfer Etholiad y Cynulliad yn 2021. Byddwn yn gwerthfawrogi eich mewnbwn i’r broses hon.

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn rhannu ein syniadau ac yn gofyn am eich sylwadau ar wahanol flaenoriaethau ac ymgynghoriadau. Efallai – a gobeithio – y gall hyn fod yn ddefnydd buddiol o’r cyfnodau o bellhau cymdeithasol neu hunain ynysu sy’n ein wynebu.

Er waetha’r sefyllfa, daliwn ati’n gadarn a chreadigol, ac afraid dweud, gwerthfawrogwn eich cefnogaeth yn gynnes iawn.