YMGYNGHORIAD CYNLLUNIO ADFERIAD Y GYMRAEG PWNC TRAFOD 4: CREU SIARADWYR – DATBLYGU’R GWEITHLU

Y testun trafod diweddaraf yn ein hymgynghoriad ar Gynllunio Adferiad y Gymraeg yw Datblygu’r Gweithlu.

Fel o’r blaen, byddwn yn ddiolchgar iawn o dderbyn eich sylwadau, awgrymiadau ac unrhyw brofiadau ymarferol perthnasol sydd gennych i’w rhannu â ni. Mae croeso i chwi ddefnyddio’r templed cwestiynau isod neu anfon eich sylwadau atom ar unrhyw ffurf arall.

Isod, ceir crynodeb o ofynion Dyfodol ynglŷn â chreu siaradwyr drwy ddatblygu’r gweithlu. Os ydych am weld y ddogfen, Cynllunio Adferiad y Gymraeg yn ei chrynswth, mae copi ar gael i’w darllen ar ein gwefan, dyfodol.net

Diolch drachefn i bawb sydd wedi ymateb hyd yma. Edrychwn ymlaen at glywed gennych – cysylltwch â ni gyda’ch sylwadau:

[email protected]

neu ffoniwch 01248 811798

 

PWNC TRAFOD 4: CREU SIARADWYR –  DATBLYGU’R GWEITHLU

 Dyma farn Dyfodol:

Un sialens fawr ym maes addysg nad yw’n cael ei hateb yn ddigonol ar hyn o bryd yw datblygu gweithlu, yn athrawon a chynorthwywyr, i allu ymgymryd â’r gwaith drwy gyfrwng y Gymraeg, a gwneud hynny i safon uchel. Yr unig ffordd o wneud hyn yw rhyddhau staff o’u gwaith am gyfnodau estynedig, nail ai i loywi eu Cymraeg neu i ddysgu’r iaith o’r newydd.

Dyma dasg gwbl sylfaenol i bopeth arall a does dim dewis ond buddsoddi’n drwm ynddi. Mae’r sefydliad yn Ewscadi sy’n gyfrifol am hyn, Habe, yn derbyn cyllideb flynyddol o 40 miliwn ewro ar gyfer nifer tebyg o siaradwyr. Os ydyn ni o ddifrif am filiwn o siaradwyr, rhaid i ninnau gael swm cyffelyb, gan roi’r ffocws ar ddau beth:

  • Datblygu’r gweithlu, yn enwedig athrawon a chynorthwywyr
  • Cefnogi rhieni y mae eu plant yn cael addysg Gymraeg, yn enwedig yn y blynyddoedd cynnar, ac sydd am greu cartrefi Cymraeg, i ddysgu’r iaith neu i fagu hyder i’w defnyddio.

 Byddai effaith buddsoddiad felly yn bentyrrol: yn creu siaradwyr newydd yn uniongyrchol fel eu bod hwythau wedyn yn cynhyrchu myrdd o siaradwyr newydd ychwanegol drwy’r sector addysgofal.

Yn ogystal â’r crynodeb uchod, mae Dyfodol i’r Iaith wedi llunio papur ar y Gymraeg yn y gweithle ac ymysg y gweithlu sector cyhoeddus, a dyma ein hargymhellion:

  • Bod angen casglu data cynhwysfawr ar sgiliau ieithyddol staff y sector gyhoeddus.
  • Dylid sefydlu polisi eglur sy’n anelu at roi cwota teilwng o weithwyr a gweithleoedd i’r Gymraeg
  • Sefydlu rhaglen a thargedau 10 mlynedd ar gyfer sgiliau iaith gweithleoedd sector cyhoeddus.
  • 4 awdurdod lleol i weithredu, neu osod rhaglen bendant tuag at weithredu gweinyddiaeth fewnol Gymraeg: Gwynedd (sy’n gweinyddu drwy’r Gymraeg ar hyn o bryd), Ynys Môn, Ceredigion a Sir Gaerfyrddin.
  • Rhaid cydnabod cryfder cymharol y Gymraeg o fewn ardaloedd gwahanol a gosod targedau fyddai’n cyfateb â chanran siaradwyr Cymraeg yr ardal
  • Lle na fyddo’n ymarferol anelu at weithleoedd sy’n gweinyddu drwy gyfrwng y Gymraeg dylid pwyso ar i’r awdurdodau rheiny fabwysiadu ac annog yr egwyddor o groesawu a hyrwyddo’r Gymraeg fel iaith gwaith, gan uchafu a gwerthfawrogi’r Gymraeg fel sgil galwedigaethol

 YDYCH CHI’N CYTUNO Â NI? OES GENNYCH UNRHYW SYLWADAU AR Y GWEITHLU A’R GWEITHLE YN Y GWAITH O ADFER Y GYMRAEG?

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.