TRAFOD CORFF HYD-BRAICH I’R GYMRAEG GYDA’R GWEINIDOG

Cafwyd cyfarfod buddiol a chadarnhaol yn ddiweddar gyda Gweinidog newydd y Gymraeg, Eluned Morgan. Prif destun ein trafodaeth oedd yr angen am gorff newydd i hyrwyddo’r Gymraeg.

Credai Dyfodol ei bod yn hanfodol unioni’r fantol tuag at hyrwyddo’r Gymraeg; creu mwy o gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg, ac annog unigolion i’w defnyddio o ddydd i ddydd. Rhaid parhau i gryfhau ac ystwytho’r elfen reolaethol, wrth gwrs, ond heb ehangu’r gwaith yn y maes hyrwyddo, nid oes gobaith gweld cynnydd sylweddol yn nefnydd y Gymraeg.

O safbwynt creu sylfaen cadarn i’r gwaith heriol hwn, credwn bydd rhaid sefydlu corff grymus hyd-braich i arwain ar, a chyd-lynu’r holl amryfal ymdrechion. Rydym wedi llunio taflen sy’n amlinellu ein dadleuon a’n gobeithion, a chewch fynediad ati drwy ddilyn y ddolen isod.

Taflen am Gorff Hyd-braich i’r Gymraeg

Fe baratowyd dogfen arbennig gennym hefyd, ac fe ddosbarthwyd copi i’r Gweinidog a phob Aelod Cynulliad. Gallwch ddarllen y ddogfen isod:

Papur cefnogaeth i Awdurdod Iaith 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.