BLWYDDYN NEWYDD DDA – RHAID DAL ATI!

Dymunai Bwrdd a staff Dyfodol i’r Iaith  Blwyddyn Newydd Dda i’n holl aelodau a chefnogwyr.

Yn ystod 2016, fel o’r blaen, buom wrthi’n brysur yn gweithio dros y Gymraeg, gan bwyso am gefnogaeth deilwng iddi gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol, ac yn hyrwyddo blaenoriaethau ein Maniffesto, Creu Dyfodol i’r Gymraeg.

Yn dilyn cyhoeddi Strategaeth y Gymraeg, buom yn cyfarfod â’r gwleidyddion a’r gweision sifil, gan bwysleisio pwysigrwydd cynllunio gofalus ac ymrwymiad cadarn er mwyn cyrraedd y nod hir dymor o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bu’n gyfle hefyd i bwyso am un o’n prif flaenoriaethau, sef sefydlu Asiantaeth i’r Gymraeg. Un fyddai’n hyrwyddo’r iaith i’r eithaf, gan wneud y gorau o’r arbenigedd, profiad a chreadigrwydd sy’n bodoli yng Nghymru a thu hwnt, a’i feithrin at y dyfodol. Bu’n galondid deall y bod arian wedi’i glustnodi ar gyfer sefydliad o’r math, a byddwn yn parhau i sicrhau fod y Gymraeg yn cael y gorau posib o’r ymrwymiad hwn.

Cafwyd sawl cyfle dros y flwyddyn i gwrdd a sgwrsio ag aelodau a darpar-aelodau. Cawsom Eisteddfod ddifyr a llwyddiannus, a diolch i bawb bu’n ymweld â’n stondin. Diolch yn arbennig i’r sawl a fu’n gwirfoddoli, yn cynnal adloniant, a chyfrannu at ein trafodaethau.

Yn ychwanegol i hyn, cynhaliwyd Cyfarfodydd Cyhoeddus hyd a lled Cymru yn Y Bala, Abertawe, Crymych, Efail Isaf a Phwllheli.

Thema ein Cyfarfodydd diweddaraf fu rhaid dal ati i bwyso. Ynghanol cynnydd, bu’n flwyddyn gymysg ac ansicr, ac mae’n allweddol bwysig ein bod yn wynebu’r flwyddyn newydd yn benderfynol o gadw’r Gymraeg ar yr agenda. Mae’r byd yn wynebu cyfnod ansicr a heriol, a rhaid i ni ddal ati, cofio pwy ydan ni; ein gwerthoedd a’n blaenoriaethau.

Fel mudiad, ni allwn wneud hyn heb eich cymorth chwi, ac felly ar drothwy 2017, carwn ddiolch i chwi o waelod calon am eich cymorth a’ch cefnogaeth.

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.