Eisteddfod Ynys Môn, 2017

Diolch o galon i bawb a ddaeth draw am sgwrs, ac a fanteisiodd ar ein cyflwyniadau, sgyrsiau ac adloniant yn ystod yr Eisteddfod ym Modedern. Bu’r Eisteddfod hefyd yn gyfle i ddathlu ein pumed pen-blwydd – esgus am deisen, ac edrych yn ôl ar ein llwyddiannau.

Cynhaliwyd cyfres o sgyrsiau gydag arbenigwyr yn eu gwahanol feysydd, yn edrych ar ffyrdd a chyfryngau i hyrwyddo’r Gymraeg. Bu Menna Baines yn trafod y wasg Gymraeg a’i rôl gyda Menter Iaith Bangor; cafwyd cyflwyniad gan Osian Roberts ar bwysigrwydd chwaraeon fel cyfrwng anffurfiol i hyrwyddo defnydd naturiol o’r Gymraeg; Cefin Roberts wedyn yn sôn am hyrwyddo’r Gymraeg yn gymdeithasol drwy ganu; a’r Athro Enlli Thomas yn rhannu canfyddiadau ei hymchwil i’r Gymraeg mewn addysg. Roedd y cyflwyniadau oll yn ddifyr a grymus, ac yn atgoffâd o bwysigrwydd defnydd y Gymraeg ar draws amryfal sefyllfaoedd.

Cafwyd yn ogystal rhaglen gyffrous o gerddoriaeth; Gwilym Bowen Rhys, Ynyr Llwyd, Gwyneth Glyn a Thwm Morys, Glain Rhys a Meinir Gwilym. Diolch i bawb, yn siaradwyr a chantorion, am ei gwneud yn Eisteddfod mor ddifyr i ni ar stondin Dyfodol.

Cynllunio a’r Gymraeg oedd testun ein prif gyflwyniad ym Mhabell y Cymdeithasau eleni, gyda Huw Prys Jones yn amlinellu ei asesiad ieithyddol o Gynllun Datblygu Lleol Gwynedd a Môn, ac Emyr Lewis yn cadeirio. Bu hon yn sesiwn lwyddiannus dros ben, gyda phabell lawn, a chwestiynau treiddgar o’r llawr. Ein bwriad dros y misoedd nesaf fydd adeiladu ar ein hymroddiad i’r maes cymhleth ac allweddol hwn, a byddwn yn eich diweddaru’n fuan o’r camau nesaf.

Cyhoeddwyd y Papur Gwyn ar Fil y Gymraeg yn ystod yr Eisteddfod, ac, yn dilyn y lansiad, cawsom sgwrs a’r Gweinidog i gadarnhau y byddwn yn cwrdd ag ef yn ystod mis Medi i rannu ein sylwadau llawn ar y ddogfen. Yn amlwg, ar ôl gwyntyllu manwl, byddwn yn rhannu ein barn gyda chwithau, a hynny cyn gynted â phosib.

Gobeithio i chwithau fwynhau’r Eisteddfod, ac y cewch gyfle i wneud y gorau o’r hyn sy’n weddill o’r haf. Yn sicr, bydd digon i’w wneud dros y misoedd nesaf…

 

Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi.

Gallwch ddefnyddio'r tagiau a phriodoleddau HTML hyn: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>