ADOLYGIAD S4C: DYFODOL YN GALW AM DDATGANIAD I WARCHOD Y GYMRAEG

Wrth ymateb i Adolygiad S4C, Mae Dyfodol i’r Iaith wedi pwyselisio’r angen i ffurfioli rôl y sianel yn y genhadaeth o adfer a hyrwyddo’r iaith Gymraeg. Mae’r mudiad yn galw am fabwysiadu datganiad, ar fodel teledu’r Maori yn Seland Newydd, i gyfrannu at ffyniant yr iaith.

Dywed Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol:

“Byddai gweithredu ar sail datganiad o’r fath ar draws holl weithgareddau’r Sianel yn rhoi cyfeiriad pendant i’r gwasanaeth a’i berthynas â’r Gymraeg, a byddai’n gosod holl gynnyrch y Sianel yng nghalon yr ymdrech i gryfhau’r iaith.”

Pwysleisia’r mudiad bod ystyriaethau ariannol yn hanfodol os yw’r sianel am wneud cyfraniad cadarn i hyrwyddo’r Gymraeg. Mae angen sicrhau rhyddid a chefnogaeth i S4C ehangu ac arloesi er mwyn ymateb i farchnad sy’n prysur newid, gan ddenu cynulleidfaoedd newydd yng Nghymru a thu hwnt.

Rhaid sicrhau cyllid digonol a sefydolog  i ddatblygu’n hyderus ac arloesol. Rhaid anelu at sicrhau annibyniaeth olygyddol y sianel, ond gan ymorol yr un pryd na fyddai unrhyw drefniant newydd yn cyfaddawdu sicrwydd ariannol  y dyfodol.

 

Cyfarfod â Gweinidog y Gymraeg: Dyfodol yn pwysleisio’r angen am strwythurau cadarn ym Mil y Gymraeg i hyrwyddo a gwarchod yr iaith

Fel rhan o’r ymgynghoriad ar Bapur Gwyn y Gymraeg, bu cynrychiolwyr Dyfodol yn cyfarfod ag Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a’i weision sifil yn ddiweddar.

Cafwyd cyfarfod cadarnhaol iawn, a bu’n gyfle i Dyfodol ategu drachefn ein galw am strwythurau cadarn fyddo’n hyrwyddo’r Gymraeg ar draws yr holl beuoedd a sectorau, gyda’r nod o gynyddu ei defnydd anffurfiol o ddydd-i-ddydd. Mae’r elfen hon o hyrwyddo yn flaenoriaeth i’n gweledigaeth, ond ar yr un pryd, dymunwn weld yr elfen reoleiddio yn ehangu i’r sector preifat ond yn cael ei symleiddio. Mae taro’r cydbwysedd hwn, yn ogystal â chynllunio pwrpasol a chyllid digonol, yn allweddol i lwyddiant Strategaeth y Llywodraeth ar gyfer y Gymraeg.

Roedd sylwadau’r Gweinidog a’r gweision sifil yn galonogol iawn, ond rhaid cofio mai proses yw hon, a rhaid cofio’n ogystal bod angen i ni barhau i bwyso am strwythurau fydd yn caniatáu’r grym, annibyniaeth ac arbenigedd wnaiff arwain at gynnydd yn y nifer o siaradwyr Cymraeg a’r cyfleoedd i’w defnyddio.

Gweler y linc isod sy’n caniatáu i chwi anfon ymateb i ymgynghoriad y Papur Gwyn. Byddwn yn eich annog yn gryf i fanteisio ar y cyfle hwylus hwn i ymateb (dyddiad cau 31/10/17), ac i bwyso am sylfaen a fframwaith wnaiff gefnogi twf y Gymraeg dros y blynyddoedd i ddod. Gallwch ddanfon eich ymateb ar ebost at:  UnedIaithGymraegWelshLanguageUnit@gov.wales 

Llythyr Ymgynghoriad Papur Gwyn