DYFODOL I’R IAITH YN GALW TORIADAU I’R GYMRAEG YN GYWILYDD

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi anfon sylwadau beirniadol ar Gyllideb ddrafft y Llywodraeth i Bwyllgor Cyllid y Cynulliad. Mae’r mudiad yn herio sail y toriadau i feysydd yn ymwneud a’r Gymraeg ac yn galw am i’r Llywodraeth ddileu’r toriadau niweidiol hyn, sy’n tynnu’n groes a’u hamcanion strategol a’u dyletswyddau cyfreithiol.

Dywed Dyfodol bod y Cyllid drafft yn dangos bod y Llywodraeth yn cael mwy o arian bob blwyddyn o Lundain, a bod y toriadau i’r Gymraeg yn gwbl ddiangen.

Bydd y Llywodraeth yn derbyn 4% yn rhagor o arian erbyn 2019-20, ac mae’r swm yn cynyddu fesul blwyddyn.

Mae’r ffigyrau a ddefnyddir gan y Llywodraeth i gyfiawnhau’r  toriadau yn seiliedig ar lefel chwyddiant o 3.6%, lefel sy’n llawer uwch na’r uchafswm o 0.5% a welwyd yn ystod 2015, ac yn uwch na rhagolygon Trading Economics o 2.1% erbyn 2020. Bydd y toriadau i’r Gymraeg yn cael eu cynyddu yn sgil chwyddiant, serch bod cyllid y Llywodraeth yn cynyddu mewn gwirionedd. Dyma benderfyniad sy’n dangos diffyg blaenoriaeth a gweledigaeth tuag at y Gymraeg yn hytrach nag unrhyw reidrwydd economaidd.

Dywedodd Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol, “ Wrth gyflwyno’r toriadau hyn, mae’r Llywodraeth yn tynnu’n groes i’w hymrwymiad polisi tuag at y Gymraeg. Ar amser allweddol fel hwn, mae cwtogi’r gefnogaeth i ddiwylliant, celfyddyd, cyhoeddi a darlledu cyfrwng Cymraeg yn gywilyddus. Ar yr un pryd, mae cynlluniau sy’n hyrwyddo’r iaith yn cael eu torri a’i dileu tra erys y twf yn addysg Gymraeg yn anfoddhaol. ’Does angen fawr o ddychymyg i ragweld yr effaith gronnus druenus gaiff hyn ar gynyddu defnydd o’r Gymraeg.”

“ Yn hytrach na thoriadau i’r meysydd allweddol hyn, mae angen i’r Llywodraeth gyflwyno rhaglen gynhwysfawr sy’n rhoi pwyslais ar hyrwyddo defnydd o’r iaith ym mhob agwedd o fywyd teuluol, cymdeithasol, diwylliannol a’r gweithle. Ni fydd modd gwneud hyn heb sicrhau cyllid teilwng.”

BLWYDDYN NEWYDD DDA – RHAID DAL ATI!

Dymunai Bwrdd a staff Dyfodol i’r Iaith  Blwyddyn Newydd Dda i’n holl aelodau a chefnogwyr.

Yn ystod 2016, fel o’r blaen, buom wrthi’n brysur yn gweithio dros y Gymraeg, gan bwyso am gefnogaeth deilwng iddi gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol, ac yn hyrwyddo blaenoriaethau ein Maniffesto, Creu Dyfodol i’r Gymraeg.

Yn dilyn cyhoeddi Strategaeth y Gymraeg, buom yn cyfarfod â’r gwleidyddion a’r gweision sifil, gan bwysleisio pwysigrwydd cynllunio gofalus ac ymrwymiad cadarn er mwyn cyrraedd y nod hir dymor o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Bu’n gyfle hefyd i bwyso am un o’n prif flaenoriaethau, sef sefydlu Asiantaeth i’r Gymraeg. Un fyddai’n hyrwyddo’r iaith i’r eithaf, gan wneud y gorau o’r arbenigedd, profiad a chreadigrwydd sy’n bodoli yng Nghymru a thu hwnt, a’i feithrin at y dyfodol. Bu’n galondid deall y bod arian wedi’i glustnodi ar gyfer sefydliad o’r math, a byddwn yn parhau i sicrhau fod y Gymraeg yn cael y gorau posib o’r ymrwymiad hwn.

Cafwyd sawl cyfle dros y flwyddyn i gwrdd a sgwrsio ag aelodau a darpar-aelodau. Cawsom Eisteddfod ddifyr a llwyddiannus, a diolch i bawb bu’n ymweld â’n stondin. Diolch yn arbennig i’r sawl a fu’n gwirfoddoli, yn cynnal adloniant, a chyfrannu at ein trafodaethau.

Yn ychwanegol i hyn, cynhaliwyd Cyfarfodydd Cyhoeddus hyd a lled Cymru yn Y Bala, Abertawe, Crymych, Efail Isaf a Phwllheli.

Thema ein Cyfarfodydd diweddaraf fu rhaid dal ati i bwyso. Ynghanol cynnydd, bu’n flwyddyn gymysg ac ansicr, ac mae’n allweddol bwysig ein bod yn wynebu’r flwyddyn newydd yn benderfynol o gadw’r Gymraeg ar yr agenda. Mae’r byd yn wynebu cyfnod ansicr a heriol, a rhaid i ni ddal ati, cofio pwy ydan ni; ein gwerthoedd a’n blaenoriaethau.

Fel mudiad, ni allwn wneud hyn heb eich cymorth chwi, ac felly ar drothwy 2017, carwn ddiolch i chwi o waelod calon am eich cymorth a’ch cefnogaeth.

 

LLYTHYR CADEIRYDD DYFODOL AR DORIADAU I’R GYMRAEG

Gweler isod lythyr Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol ar doriadau i’r Gymraeg. Anfonwyd copi at Y Cymro a Golwg. Anfonwyd at bod Aelod Cynulliad yn ogystal, gan ofyn am eu sylwadau a’u cefnogaeth

Annwyl Olygydd,

Fe dynnodd Dyfodol i’r Iaith sylw at y ffaith fod cyllid y Llywodraeth Cymru’n codi bob blwyddyn tan 2019/20 a bod dim sail ariannol, felly, dros dorri arian i’r Gymraeg gan 6%.   Gwirionedd yw hyn ond mae’r Llywodraeth yn ceisio’i liwio a’i guddio.

Fe ddywedodd llefarydd y Llywodraeth fod ‘honiadau Dyfodol i’r Iaith yn gamarweinol’ ac nad ydynt ‘yn adlewyrchu realiti’r sefyllfa ariannol’.

Pwy sy’n twyllo pwy tybed? Dyma’r arian a gaiff Llywodraeth Cymru yn y setliad ariannol o Lundain, fesul blwyddyn:

2015-6             £14.38 biliwn

2016-7             £14.56 biliwn

2017-8             £14.67 biliwn

2018-19           14.77 biliwn

2019-20           14.93 biliwn

Erbyn 2019-20, bydd y Llywodraeth yn derbyn hanner biliwn o bunnoedd yn ychwanegol.  Mae hyn yn gynnydd o ryw 4%.  Mae’r Llywodraeth yn dweud, fodd bynnag, fod yr arian a gaiff ‘yn parhau i grebachu mewn termau real’, sef gwerth yr arian ar ôl chwyddiant.

Pe bai’r Llywodraeth yn dal i roi’r un swm i’r Gymraeg, byddai’r ‘gwerth real’ yn lleihau, felly, yn ôl y raddfa chwyddiant. Ond trwy dorri’r arian i’r Gymraeg, mae’r Gymraeg yn dioddef ddwywaith – yr arian go iawn yn eich llaw – toriad o 6% -  a gwerth yr arian ar ôl chwyddiant.

Dim ond un rheswm sy’n esbonio’r toriadau i’r Gymraeg, sef bod y Llywodraeth yn rhoi blaenoriaeth isel iddi.

Mae hyn yn dilyn sawl ergyd i’r iaith a’i siaradwyr:

  • Toriadau i S4C a bygythiadau pellach
  • Methiant y Llywodraeth i sicrhau twf addysg Gymraeg
  • Toriadau’r Llywodraeth i arian Cymraeg i Oedolion
  • Toriad o 10% i gyhoeddi Cymraeg

Mae Dyfodol i’r Iaith yn ddigon parod i ganmol y Llywodraeth pan mae’n haeddu.  Mae unrhyw arian i’r Gymraeg yn talu ar ei ganfed – o ran swyddi a denu gwirfoddolwyr, cynnal diwylliant  a chreu amodau i bobl ddefnyddio’r Gymraeg.

Erbyn hyn mae angen gweledigaeth glir ar sut mae cynyddu nifer siaradwyr Cymraeg, a chynyddu’r defnydd o’r iaith. Mae’r Llywodraeth yn honni  ei bod yn ‘rhoi blaenoriaeth i bob gweithgarwch sy’n cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg’.  Ond does dim un wlad arall wedi gweld cynnydd ieithyddol trwy dorri arian i’w hiaith. Oes gan ein Llywodraeth ni gyfrinach yn hyn o beth?

Mae onestrwydd wrth drafod y toriadau i’r Gymraeg yn gam cyntaf i drafodaeth greadigol.

Yn gywir

Heini Gruffudd

Cadeirydd, Dyfodol i’r Iaith