Canolfannau Iaith

LLONGYFARCH Y LLYWODRAETH AR ROI ARIAN I SEFYDLU CANOLFANNAU IAITH

Mae Dyfodol i’r Iaith yn llongyfarch y Llywodraeth am roi arian i sefydlu rhagor o Ganolfannau Cymraeg.

Meddai Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith, “Mae Dyfodol i’r Iaith wedi annog sefydlu Canolfannau Cymraeg ar draws Cymru, er mwyn rhoi ffocws newydd i fywyd Cymraeg mewn ardaloedd sydd yn colli’r iaith.”

“Mae Canolfannau Cymraeg yn gallu rhoi canolbwynt i bobl sydd am ddysgu’r Gymraeg, ac yn gallu bod yn fan cynnal digwyddiadau adloniant i bobl ifanc a siaradwyr Cymraeg.”

“Mae rhai Canolfannau Cymraeg llwyddiannus yn barod, er enghraifft Tŷ Tawe Abertawe a Chanolfan Merthyr.  Rydyn ni’n edrych ymlaen at weld cadwyn o Ganolfannau Cymraeg llwyddiannus.”

“Mae tua 200 o Ganolfannau Iaith yng Ngwlad y Basgiaid, ac mae’n ardderchog gweld y Llywodraeth yn cyfrannu’n gadarnhaol i sefydlu rhagor o Ganolfannau yng Nghymru.

“Rydyn ni’n edrych ymlaen at gyfnod cyffrous lle bydd Cymraeg i Oedolion, y Mentrau Iaith, yr Urdd, cynghorau lleol a gwirfoddolwyr yn dod at ei gilydd i adfywio bywyd Cymraeg sawl man yng Nghymru.”

“Fe wnaeth Prifysgol Abertawe ymchwil i gyfraniad Canolfannau Cymraeg i brofiad rhai sy’n dysgu’r Gymraeg, ac roedd y canlyniadau’n gadarnhaol dros ben.”

 

CROESAWU YMRWYMIAD I GREU GWEITHLU DWYIEITHOG

Mae Dyfodol i’r Iaith yn croesawu’r ymrwymiad gan y Llywodraeth i greu gweithlu dwyieithog i wasanaethu’r blynyddoedd cynnar a gofal plant a chwarae yng Nghymru.

Cafodd papur gwyn y llywodraeth ei gyhoeddi’n amlinellu drafft 10 mlynedd ar gyfer y maes hwn.

Un elfen yn y papur gwyn yw cynyddu sgiliau Cymraeg y gweithlu, ac mae Dyfodol i’r Iaith yn croesawu hyn.

Meddai Dr Elin Walker Jones, sy’n seicolegydd clinigol ac yn llefarydd Dyfodol ar iechyd, “Rydyn ni’n croesawu’r ymrwymiad i greu gweithlu dwyieithog fel rhan o’r cynllun deng mlynedd ar gyfer y blynyddoedd cynnar a gofal plant. Rydyn ni hefyd yn edrych ymlaen i gydweithio gyda’r Llywodraeth a sefydliadau perthnasol eraill i sicrhau gweithdrefnau priodol fydd yn gwireddu’r cynlluniau yma.”

Ychwanegodd Dr Jones, “Mae’n dda gweld y papur gwyn yn gweld bod cael gweithlu dwyieithog yn allweddol, ond dyw e ddim yn sôn yn fanwl am sut mae gweithredu hyn.”

Bydd Dyfodol i’r Iaith yn ymateb yn ffurfiol i’r papur gwyn, ac yn cynnig cynorthwyo gyda sefydlu trefn i sicrhau gweithlu dwyieithog.

DYFODOL YN CEFNOGI CANOLFANNAU CYMRAEG

Mae sefydlu Canolfannau Cymraeg mewn ardaloedd sydd wedi gweld y Saesneg yn dod yn brif iaith, yn gam allweddol wrth adfywio’r iaith yn yr ardaloedd hynny.  Dyna honiad Dyfodol i’r Iaith wrth i gynlluniau am Ganolfannau Cymraeg ddod yn agos at eu gwireddu yn Llanelli a mannau eraill. Meddai Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i’r Iaith, “Wrth i sefydliadau traddodiadol sydd wedi cefnogi’r iaith a chymdeithasu trwy’r Gymraeg edwino, mae hi’n dod yn fwyfwy pwysig bod gan gymunedau yng Nghymru ganolfannau sy’n rhoi modd i bobl leol gymdeithasu a mwynhau gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg.” “Mae Canolfannau Cymraeg yn rhoi cyfle i ddysgwyr ddefnyddio’r Gymraeg yn anffurfiol, ac yn rhoi cyfle hefyd i bobl ifanc fwynhau bywyd Cymraeg y tu allan i’r system addysg.” “Mae modelau ar gael yn Abertawe a Merthyr Tudful sy’n profi bod Canolfannau Cymraeg yn gallu llwyddo a dod yn ffocws i fywyd Cymraeg.  Mae cael mudiadau Cymraeg, Cymraeg i Oedolion, y Mentrau Iaith a llywodraeth leol i ddod at ei gilydd yn allwedd llwyddiant, ond yr un mor bwysig yw bod gwirfoddolwyr lleol yn ganolog i’r  fenter.” “Mae’n wych bod y Llywodraeth yn rhoi arian cyfalaf i gefnogi sefydlu Canolfannau Cymraeg mewn sawl rhan o Gymru.  Y ddelfryd yw bod y rhain yn amlhau a’u bod yn dod yn ganolfannau dysgu a chymdeithasu, yn debyg i’r 200 o ganolfannau yng Ngwlad y Basgiaid.” “Gyda’i gilydd, gallan nhw gyfrannu’n greadigol at drawsnewid ieithyddol yn ardaloedd Seisnigedig Cymru.”