Y Mudiad


Mae Dyfodol i’r Iaith yn agored i bawb sy’n caru’r iaith Gymraeg. Ei nod fydd dylanwadu drwy ddulliau cyfansoddiadol ar sylwedd a chynnwys polisïau cyhoeddus a deddfwriaeth er mwyn hybu twf a ffyniant y Gymraeg.
Bydd yn gweithredu er budd Cymru a’i phobl, gan ennill cefnogaeth a pharch i’r iaith a sicrhau bod y Gymraeg yn fater byw ar yr agenda gwleidyddol.

Dyma fudiad  a chanddo frwdfrydedd a gweledigaeth – a fydd yn llais i’r iaith yn y Gymru newydd!

Taflen 8 cam allweddol Dyfodol sy’n crynhoi prif flaenoriaethau’r manifesto:Clawr Cymraeg

Cofnodion Diweddar

EISTEDDFOD Y FENNI – DIOLCH!

Diolch i bawb a ddaeth draw i’n stondin yn ystod yr Eisteddfod. Bu’n hyfryd sgwrsio â chwi, a gobeithio i chwithau ddod i wybod mwy amdanon ni a’n gwaith. Diolch arbennig i’r sawl a fanteisiodd ar y cyfle i ymaelodi â ni. Diolch hefyd i bawb a fu’n gwirfoddoli ar y stondin ac yn cyfrannu at ein sgyrsiau. Byddwn yn rhoi crynodeb o’r trafodaethau a’r casgliadau ar y wefan yn fuan iawn.
Carwn hefyd rhoi diolch o galon am y rhodd di-enw hael iawn o £800 a dderbyniwyd yn ddiweddar. Rydym yn dibynnu’n llwyr ar gyfraniadau o’r math, ac mae unrhyw gymorth, bo’n rhodd neu’n dâl aelodaeth yn hanfodol i’n gwaith a’n dylanwad fel mudiad. Manteisiwn ar y cyfle hwn i fynegi ein gwerthfaworigaid o’ch cefnogaeth dros y blynyddoedd, gan edrych ymlaen yn hyderus at y ddyfodol gweithgar …
Y fi yw Dyfodol yr Iaith
  1. RHAGLEN DYFODOL AR GYFER YR EISTEDDFOD Gadael Ymateb
  2. CYFARFODYDD DIWEDDARAF DYFODOL I’R IAITH Gadael Ymateb