Y Mudiad

Mae Dyfodol i’r Iaith yn agored i bawb sy’n caru’r iaith Gymraeg. Ei nod fydd dylanwadu drwy ddulliau cyfansoddiadol ar sylwedd a chynnwys polisïau cyhoeddus a deddfwriaeth er mwyn hybu twf a ffyniant y Gymraeg.
Bydd yn gweithredu er budd Cymru a’i phobl, gan ennill cefnogaeth a pharch i’r iaith a sicrhau bod y Gymraeg yn fater byw ar yr agenda gwleidyddol.

Dyma fudiad  a chanddo frwdfrydedd a gweledigaeth – a fydd yn llais i’r iaith yn y Gymru newydd!

Cofnodion Diweddar

YMATEB DYFODOL I GYNLLUN ADDYSG Y LLYWODRAETH

Mae Dyfodol i’r Iaith wedi ymateb yn ofalus i Strategaeth y Llywodraeth i ddatblygu addysg Gymraeg dros y pedair blynedd nesaf, er mwyn cefnogi’r nod o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050.

Mae’r mudiad yn gwerthfawrogi’r gwaith paratoi a wnaed ar y Cynllun, ac yn croesawu’n gynnes y nod a’r ymrwymiad i dwf addysg Gymraeg. Mae’r gydnabyddiaeth bod angen recriwtio athrawon  hefyd yn gam cadarnhaol ac angenrheidiol.

Daw’r cyhoeddiad hwn ar amser allweddol i dwf y Gymraeg, a dywed Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol, “Mae’n rhaid i’r Cynllun hwn lwyddo wedi methiant y Llywodraeth i gyrraedd nodau’r gorffennol.”

Aeth ymlaen i ymhelaethu ar hyn:

“Mae’n bryder mawr i ni fod y ganran mewn addysg Gymraeg wedi disgyn mewn 9 sir dros y 5 mlynedd diwethaf. Yn wahanol i’r Llywodraeth, rydym yn amau’n fawr na fydd newid dramatig yn digwydd trwy’r ysgolion Saesneg. Ni allent ddos yn agos at gyflwyno sgiliau iaith cyflawn yn y ddwy iaith, fel y gwna ysgolion Cymraeg.

“Byddwn yn galw felly am i’r Llywodraeth greu rhaglen frys ar gyfer twf ysgolion Cymraeg.”

  1. DYFODOL YN CROESAWU’R PENDERFYNIAD I YMESTYN GWAITH Y COLEG CYMRAEG CENEDLAETHOL Gadael Ymateb
  2. DYFODOL YN CROESAWU DOGFEN Y COMISIYNYDD AR OFAL PLANT AC ADDYSG BLYNYDDOEDD CYNNAR CYFRWNG CYMRAEG Gadael Ymateb